Howl it

DIRECTED BY: BITO
CREATIVE DIRECTOR: Keng-Ming Liu
ART DIRECTOR: Julia Guo
DESIGNERS : Julia Guo
ANIMATOR : Aexers Lin, Mung Li
PRODUCER: Wendy Lu
MUSIC : Wei San Hsu
SFX : Wei San Hsu